• U bevindt zicht hier:
  • Home
  • /

Algemene voorwaarden InventIT

Artikel 1:  Algemeen

1.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door InventIT BV, hierna “InventIT” (kvk-nummer 08187901) gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes en gesloten overeenkomsten, tenzij door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk van deze voorwaarden wordt afgeweken.

2.  De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.  Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd dan wel nietig zijn, blijft het overige in deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. InventIT en de opdrachtgever (daar waar ‘opdrachtgever’ staat, dient in het vervolg desnodig te worden gelezen: wederpartij) zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

4.  Indien er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden of zich een situatie voordoet welke niet in deze algemene voorwaarden is geregeld dient de uitleg plaats te vinden naar “de geest” van deze bepalingen.

5.  Indien InventIT niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat InventIT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen c.q. af te dwingen.

6.  Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever indien voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden ingeschakeld.

7.  In alle gevallen waarin een overeenkomst met de opdrachtgever eindigt blijven onderhavige algemene voorwaarden de betrekking tussen partijen beheersen voor zover dit voor de afwikkeling van die overeenkomst noodzakelijk mocht zijn.

8.  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het de opdrachtgever niet toegestaan om, rechten voortvloeiende uit een met InventIT gesloten overeenkomst, die wordt beheerst door onderhavige voorwaarden, over te dragen aan derden.

9.  In geval van strijdigheid tussen een door InventIT met de opdrachtgever gesloten overeenkomst en onderhavige algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

1.   Alle offertes en aanbiedingen van InventIT zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na offertedatum, tenzij anders aangegeven. InventIT heeft het recht uitgebrachte offertes te herroepen. InventIT is slechts aan offertes gebonden indien de opdrachtgever deze zonder afwijking binnen 14 dagen accepteert en InventIT dit schriftelijk of digitaal bevestigd heeft.

2.  InventIT kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.  In afwijking van het bepaalde in art. 6:225 lid 2 BW, komt er geen overeenkomst overeenkomstig de aanvaarding tot stand indien deze aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van het aanbod. Er komt slechts een overeenkomst tot stand indien het gedane aanbod c.q. de uitgebrachte offerte volledig wordt aanvaard.

4.  Indien de offerte bestaat uit meerdere componenten kan deze slechts in haar geheel worden geaccepteerd, tenzij anders aangegeven.

5.  Mondelinge toezeggingen of afspraken gaan eerst deel uitmaken van een aanbieding, offerte of overeenkomst indien zij schriftelijk door InventIT zijn bevestigd.

6.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

 

Artikel 3: totstandkoming overeenkomst

1.  De overeenkomst komt tot stand zodra InventIT de opdracht van de opdrachtgever schriftelijk of digitaal heeft bevestigd of indien de opdrachtgever de door InventIT uitgebrachte offerte binnen de daarin gestelde termijn in zijn geheel schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard en een schriftelijke of elektronische bevestiging van InventIT heeft ontvangen.

2.   InventIT houdt zich het recht voor om de opdrachtgever te weigeren indien naar haar oordeel – en uitsluitend naar haar oordeel – daar aanleiding toe is.

3.   InventIT kan onderhandelingen ter zake een nog tot stand te komen overeenkomst op elk moment afbreken. Opdrachtgever kan in geval van afgebroken onderhandelingen in geen geval verdere onderhandelingen  afdwingen dan wel aanspraak maken op schadevergoeding, ongeacht de aard van de schade en ongeacht de hoogte van het schadebedrag.

 

Artikel 4: duur van de overeenkomst

De overeenkomst tussen InventIT en de opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging dan wel de duur zoals opgenomen in de tussen InventIT en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 5: uitvoering van de overeenkomst

1.   InventIT zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed  vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

2.   Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft InventIT het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.   Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan InventIT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Ook kan InventIT de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten indien betaling van de overeengekomen prijs eveneens in fasen geschiedt en betaling van de reeds uitgevoerde fasen nog niet heeft plaatsgevonden.

4.   InventIT is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is ontstaan doordat InventIT is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

5.   Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, vanaf het vestigingsadres van InventIT.

6.   Alle door InventIT te leveren goederen die worden verzonden dan wel door of namens InventIT worden vervoerd,  reizen voor rekening en risico van de opdrachtgever alsook geschiedt het laden en lossen voor rekening van de opdrachtgever.

7.   De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering dan is InventIT gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop de zaken aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.

8.   Indien de door InventIT te leveren goederen aan de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, doch deze niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, kan InventIT betaling verlangen als had de levering plaatsgevonden.

 

Artikel 6: wijziging van de overeenkomst

1.   Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.

2.   Indien de wijziging van de overeenkomst financiële dan wel kwalitatieve consequenties zal hebben zal InventIT de opdrachtgever hiervan vooraf op de hoogte stellen en zal zij zoveel als mogelijk vooraf een prijsopgaaf doen.

3.   Door de wijziging van de overeenkomst kan de opgegeven termijn van uitvoering worden beïnvloed. InventIT zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. Indien de termijn van uitvoering, in verband met een wijziging van de overeenkomst, wordt verlengd, is InventIT niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan de zijde van de opdrachtgever ontstaat als gevolg van deze langere uitvoeringstermijn.

4.   Zonder daarmee in gebreke c.q. verzuim te zijn kan InventIT een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben voor bijvoorbeeld de in dat kader te verrichten werkzaamheden of de te leveren zaken.

 

Artikel 7: beëindiging en ontbinding van de overeenkomst

1.   InventIT is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden op het moment dat de opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard.

2.   Onverminderd het bepaalde in lid 1 van onderhavig artikel is InventIT gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever binnen acht dagen na het verzenden van een ingebrekestelling nalatig blijft in de nakoming van één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en/of onderhavige algemene voorwaarden.

3.   Indien de overeenkomst door InventIT wordt beëindigd c.q. ontbonden zal de opdrachtgever InventIT onmiddellijk in de gelegenheid stellen om de door InventIT bij de opdrachtgever (elektronisch) opgeslagen zaken alsmede alle andere materialen die in eigendom aan InventIT toebehoren, terug te nemen. 

4.   Indien de opdrachtgever op het moment van ontbinding c.q. beëindiging van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen niet ongedaan gemaakt worden. Bedragen die InventIT reeds heeft gefactureerd blijven verschuldigd en worden op het moment van ontbinding c.q. beëindiging direct opeisbaar.

5.   InventIT is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van beëindiging c.q. ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 8: Leverings- en uitvoeringstermijn

1.   Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn. InventIT zal zich steeds inspannen om werkzaamheden binnen de termijn uit te voeren dan wel zaken binnen de termijn te leveren, doch overschrijding van een termijn brengt InventIT niet in verzuim. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever InventIT schriftelijk in gebreke te stellen.

2.   De termijn waarbinnen moet worden geleverd dan wel de termijn waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd gaat in op het moment dat InventIT beschikt over alle zaken en informatie die de opdrachtgever dient te verstrekken en een eventueel tussen partijen overeengekomen vooruitbetaling door InventIT is ontvangen.

3.   Overeengekomen responstijden en oplostijden zijn uitvoeringstermijnen in de zin van onderhavig artikel. Deze overeengekomen tijden zijn aldus nimmer fatale termijnen.

4.   Overschrijding van een termijn geeft opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. 

 

Artikel 9: Prijzen en betaling

1.   Alle prijzen die worden vermeld in (mondelinge) aanbiedingen, offertes, facturen en overeenkomsten zijn exclusief BTW.

2.   De door InventIT te leveren en geleverde diensten worden gefactureerd op basis van het aantal bestede uren dan wel tegen een vaste prijs.

3.   Kosten van derden, reiskosten en andere kosten anders dan de kosten die zien op het honorarium worden afzonderlijk in rekening gebracht en maken geen onderdeel uit van een overeengekomen vaste prijs dan wel het overeengekomen uurtarief.

4.   Indien de tussen InventIT en de opdrachtgever gesloten overeenkomst ziet op de levering van een zaak dan wel meerdere zaken dient de opdrachtgever, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (consument), tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor de levering 50% van de overeengekomen koopprijs aan InventIT te voldoen. De resterende 50% van de koopprijs moet binnen 14 dagen na de levering worden voldaan.

5.   Indien de tussen InventIT en de opdrachtgever gesloten overeenkomst ziet op de levering van een zaak dan wel meerdere zaken dient de opdrachtgever, die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, voor de levering de volledige koopprijs aan InventIT te voldoen.

6.   Indien tussen InventIT en de opdrachtgever een overeenkomst is gesloten die ziet op de levering van diensten, waarvoor een uurtarief overeen is gekomen, zal InventIT de door haar besteedde uren wekelijks dan wel maandelijks achteraf bij de opdrachtgever in rekening brengen door middel van een factuur waarvoor een betalingstermijn van 14 dagen geldt.

7.   Indien de opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt is de opdrachtgever in verzuim en is de opdrachtgever aan InventIT de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever is in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.

8.   Naast de wettelijke handelsrente is de opdrachtgever, indien hij in verzuim is, aan InventIT buitengerechtelijke kosten verschuldigd. Deze buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

9. In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn alle vorderingen van InventIT op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

10. De opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan InventIT verschuldigde. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 10: verplichtingen van de opdrachtgever

1.   De opdrachtgever zal gegevens waarvan InventIT van mening is dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op eerste verzoek aanleveren. Indien deze gegevens niet tijdig aan InventIT ter beschikking worden gesteld is InventIT bevoegd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

2.  Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever hardware, materialen, gegevens of andere zaken ter beschikking zal stellen zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties. Deze noodzakelijke specificaties zullen schriftelijk aan de opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Indien de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde hardware, materialen gegevens of andere zaken niet voldoen aan de door InventIT aan opdrachtgever kenbaar gemaakte specificaties, kan InventIT niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die hierdoor kan ontstaan. Ook kan InventIT in dat geval niet worden gehouden aan de door haar met de opdrachtgever (al dan niet in een Service Level Agreement) overeengekomen oplostijden dan wel andere tijden die door InventIT zijn gegarandeerd. Indien InventIT (extra) werkzaamheden moet verrichten omdat de opdrachtgever zaken ter beschikking heeft gesteld die niet voldoen aan de specificaties zullen deze werkzaamheden in rekening worden gebracht conform het uurtarief van InventIT. Indien tussen InventIT en de klant geen uurtarief overeen is gekomen zal InventIT het uurtarief in rekening brengen dat zij op dat moment gewoonlijk hanteert.

3.   De opdrachtgever is verantwoordelijk voor een correct gebruik en een correcte toepassing van de door InventIT te leveren zaken en van de door InventIT te onderhouden of ondersteunen apparatuur en programmatuur in zijn organisatie. Ook is opdrachtgever verantwoordelijk voor een correcte toepassing van controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

4.   Indien InventIT, al dan niet op grond van een Service Level Agreement, belast is met het beheer en het onderhoud van een product dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat het product dat wordt beheerd c.q. onderhouden te allen tijde bereikbaar is via een door de opdrachtgever verzorgde VPN verbinding naar apparatuur en locaties van InventIT met monitorings- en onderhoudssoftware.

5.   Indien de opdrachtgever InventIT, al dan niet op grond van een Service Level Agreement, belast met het oplossen van incidenten en verstoringen dient de opdrachtgever de procedures zoals overeengekomen strikt op te volgen.

6.   Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van InventIT worden gesteld of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet heeft InventIT het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst alsook is de opdrachtgever alsdan aansprakelijk voor de eventuele schade aan de zijde van InventIT.

 

Artikel 11: Reclames

1.   De opdrachtgever is verplicht om direct na voltooiing van de door InventIT verrichte werkzaamheden en/of de aflevering van zaken de door InventIT verrichte werkzaamheden dan wel de door InventIT geleverde zaken grondig te inspecteren.

2.   Klachten over de verrichte werkzaamheden dan wel de geleverde zaken dienen binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden zijn voltooid dan wel de zaken zijn geleverd schriftelijk te worden gemeld aan InventIT. Indien er wordt gewerkt met concepten die tussentijds worden goedgekeurd door de opdrachtgever dan gaat de opdrachtgever door het geven van zijn goedkeuring akkoord met het concept en kan de opdrachtgever geen wijziging c.q. aanpassing van dit concept verlangen. Indien de opdrachtgever toch een wijziging c.q. aanpassing wenst zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht die zullen worden berekend op grond van de besteedde tijd te vermenigvuldigen met het door InventIT gehanteerde uurtarief. Indien met de opdrachtgever geen uurtarief overeen is gekomen zal het uurtarief in rekening worden gebracht dat InventIT op dat moment gewoonlijk hanteert.

3.   Gebreken c.q. fouten die de opdrachtgever bij voltooiing dan wel levering niet had kunnen ontdekken dienen dadelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur, na ontdekking schriftelijk aan InventIT te worden gemeld. Indien gebreken c.q. fouten niet binnen 24 uur na ontdekking dan wel binnen 24 uur nadat de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan InventIT worden gemeld kan InventIT niet aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die is ontstaan als gevolg van deze gebreken c.q. fouten.

4.   Melding van gebreken c.q. fouten dienen schriftelijk te gebeuren met een zo gedetailleerd mogelijke beschrijving van de gebreken c.q. de fouten zodat InventIT in staat is adequaat te reageren.

5.   Indien de opdrachtgever niet binnen de in dit artikel gestelde termijnen schriftelijk gebreken c.q. fouten kenbaar maakt wordt hij geacht in te stemmen met de geleverde zaken c.q. de verrichte diensten.

6.   Het recht van reclame vervalt indien geleverde zaken zijn bewerkt of doorgeleverd.

7.   Indien een klacht gegrond is zal InventIT de gebreken herstellen c.q. de fouten herstellen dan wel de klacht verhelpen. InventIT is niet verplicht tot vergoeding van eventueel door de opdrachtgever geleden schade.

 

Artikel 12: overmacht

1.   Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop InventIT geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor InventIT niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2.   Bij overmacht worden de verplichtingen van InventIT opgeschort tot het moment waarop zij weer redelijkerwijs in staat kan worden geacht aan haar leveringsverplichtingen te kunnen voldoen.

3.   InventIT kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is InventIT gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van eventueel door de opdrachtgever geleden schade.

4.   Voor zover InventIT ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen is InventIT gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13: aansprakelijkheid

1.  Indien InventIT aansprakelijk mocht zijn dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.  Onder InventIT zijn in deze en de volgende bepalingen van dit artikel mede begrepen haar werknemers alsmede eventuele door haar bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden.

3.   De aansprakelijkheid van InventIT voor schade van de opdrachtgever die is veroorzaakt door niet tijdige, niet volledige of niet behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door InventIT dan wel schade die is veroorzaakt door handelen of nalaten van InventIT is beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van InventIT wordt gedekt c.q. uitgekeerd. Indien de schade niet door de verzekeraar van InventIT wordt gedekt c.q. uitgekeerd wordt aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 5.000,00.

4.   InventIT is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

5.   De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove onzorgvuldigheid van InventIT.

6.   InventIT is steeds bevoegd de schade van opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken. Opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.

 

Artikel 14: eigendomsvoorbehoud

1.  Alle door InventIT, anders dan uit hoofde van een koopovereenkomst, geleverde zaken, daaronder mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, software (elektronische bestanden) etc. blijven eigendom van InventIT tenzij anders overeengekomen.

2.   Indien er tussen InventIT en opdrachtgever een koopovereenkomst is gesloten blijven de zaken eigendom van InventIT totdat alle bedragen die de opdrachtgever verschuldigd is, waaronder begrepen rente, buitengerechtelijke kosten en eventuele andere kosten, aan InventIT zijn voldaan.

3.   Voor het geval dat InventIT haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan InventIT of door haar aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van InventIT zich (mogelijk) bevinden en die zaken mede terug te nemen.

 

Artikel 15: opschortingsrecht/retentierecht

1.  Indien de opdrachtgever in gebreke is met betaling is InventIT bevoegd om nakoming van haar verbintenis op te schorten tot voldoening van de vordering plaatsvindt.

2.   In aansluiting op lid 1 van onderhavig artikel is InventIT gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met betaling, een retentierecht uit te oefenen op alle zaken, daaronder begrepen data, van opdrachtgever waarvan InventIT houder is.

 

Artikel 16: Intellectueel eigendomsrecht en auteursrecht

1.   Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op door InventIT, al dan niet op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever, ontwikkelde software, andere programmatuur, apparatuur of andere zaken zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, informatiedragers, databestanden, fotografische opnamen, films etc. berusten uitsluitend bij InventIT. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend niet-exclusieve gebruiksrechten. Opdrachtgever zal de software, andere programmatuur c.q. andere zaken niet verveelvoudigen of daarvan kopieën maken.

2.   De niet-exclusieve gebruikersrechten van opdrachtgever zijn niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan om de software, andere programmatuur, apparatuur of andere zaken dan wel dragers waarop deze zijn vastgelegd te verkopen, verhuren, in licentie te geven, daarop beperkte rechten te verlenen, openbaar te maken of ter kennis van derden te brengen.

3.   De opdrachtgever garandeert InventIT dat door de nakoming van de overeenkomst en door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van de opdrachtgever ontvangen zaken zoals modellen, tekeningen, fotografische opnamen, informatiedragers, databestanden e.d. er geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens de Auteurswet 1912 of andere nationale of internationale regelgeving. De opdrachtgever vrijwaart InventIT zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens even bedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.

4.   Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 3 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan is InventIT bevoegd om de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat InventIT door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal InventIT de opdracht alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

5.   Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door InventIT, al dan niet op grond van de overeenkomst met de opdrachtgever, ontwikkelde software, andere programmatuur, apparatuur of andere zaken inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van InventIT er een gerede kans bestaat dat een dergelijke inbreuk zich voordoet of zal gaan voordoen zal InventIT de strijdigheid opheffen. Iedere andere aansprakelijkheid van InventIT wegens schending van intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden is uitgesloten.

 

Artikel 17: geheimhouding

InventIT en opdrachtgever zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van alle informatie met betrekking tot elkaars organisatie, software, andere programmatuur, bestanden, de werking van apparatuur dan wel andere zaken, waarvan zij kennis hebben c.q. krijgen en zullen daarvan geen enkele mededeling doen aan derden, tenzij zij daartoe op grond van de wet gehouden zijn dan wel indien er sprake is van een geschil tussen partijen en partijen in verband met dit geschil, in rechte verklaringen moeten afleggen. Het is InventIT toegestaan om zaken die zij, in opdracht van opdrachtgever heeft ontwikkeld dan wel anderszins tot stand heeft gebracht, onder meer, doch niet uitsluitend, voor promotionele doeleinden, aan derden te tonen dan wel op andere wijze informatie te verschaffen over deze zaken.

 

Artikel 18: slotbepalingen

1.   Alle door InventIT gesloten overeenkomsten worden beheerst door Nederlands recht.

2.  Geschillen met betrekking tot of verband houdende met een door InventIT gesloten overeenkomst worden bij uitsluiting voorgelegd aan de rechter in het arrondissement waarbinnen InventIT haar statutaire vestigingsplaats heeft.

Meer weten?

Vraag een brochure aan
Naam: * Adres: * Postcode: * Huisnummer en toevoeging: * Email: * Telefoon:

Verplicht: *

Adviesgesprek aanvragen
Naam: * Email: * Telefoon: *

Verplicht: *

Bel mij terug
Naam: * Telefoon: *

Verplicht: *

Deze bedrijven gingen U voor

Meer klanten van InventIT

Contact

Bezoekadres Wierden
Stationsplein 10
7641 ZX Wierden
+31 (0)546 - 57 76 13


Bezoekadres Oldenzaal
Enschedesestraat 2b
7575 AB Oldenzaal
+31 (0)541 - 76 06 06

Nieuws

Het uitbrengen van Office 2016 op 22 September 2015 heeft tevens nieuwe fucties voor Outlook mee gebrach…

Dinsdag 22 September is Office 2016 in de markt gebracht met gloednieuwe fucties. Benieuwd naar de nieuw…

Essentiële bedrijfsdata lopen in Nederland gevaar doordat organisaties hun IT-beveiligingsbeleid en midd…

Voorspellingen over de technologische trends voor 2015 vliegen ons momenteel om de oren. Toch is het voo…

Blijf op de hoogte

Schrijf u in voor de nieuwsbrief door hieronder uw emailadres in te vullen